Bioetyczne Zeszty Pediatrii - Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Tytuł
Przejdź do treści
Roczniki „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” (BZPed.) wydawane były w latach 2002-2012 przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Oddział Środowiskowy Akcji Katolickiej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Publikowane były w nich prace wygłaszane na sesjach etycznych z cyklu «Etyka  w medycynie», artykuły poglądowe z bioetyki, etyki medycznej, lekarskiej, prawa medycznego, teologii moralnej i pastoralnej w zakresie przedstawianych problemów oraz komentarze redakcyjne, prace historyczne, recenzje książek i listy do redakcji.

RADA NAUKOWA (Scientific Advisory Committee)
Prof. dr hab. Walentyna Balwierz
Ks. dr hab. Tadeusz Biesaga, prof. UP JP II w Krakowie
Prof. dr hab. Krzysztof Fyderek
Prof. dr hab. Marek Kaciński
Dr hab. Krzysztof Kobylarz
Dr hab. Maciej Kowalczyk
Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski
Dr hab. Stanisław Kwiatkowski
Prof. dr hab. Andrzej Rudziński
Prof. dr hab. Janusz Skalski
Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
Przewodniczący Rady Naukowej (Chair)
Prof. dr hab. Jacek Pietrzyk
Z-ca Przewodniczącego (Vice-Chair)
Prof. dr hab. Janina Stopyrowa
Kolegium Redakcyjne (Editorial Board)
Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief)
Ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ
Z-ca Redaktora Naczelnego (Associate Editor)
Dr Teresa Depowska
Redaktor Językowy (Linguistic Editor)
S. dr Bożena Leszczyńska OCV
Tłumacze  (Translators)
Mgr Sabina Bałos
Mgr Joanna Szydłowska
Sekretarz Redakcji (Editorial Assistant)
Dr Szymon Skoczeń
Z-ca Sekretarza Redakcji (Deputy Editorial Assistant)
Lek. med. Wojciech Strojny
Wydawca (Publisher)
Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
„O Zdrowie Dziecka”
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel./fax 12 658-20-11, wew. 1104
e-mail: akcja@odnowaszpitala.pl
www.ozdrowiedziecka.pl
Skład i łamanie (LAYOUT and DTP)
Ks. Lucjan Szczepaniak SCJ
Druk (Printing)
Drukarnia GS Sp. z o. o
30-701Kraków, ul Zabłocie 43
Nakład (Circulation)
500 egz.

Wróć do spisu treści